Komunikat nr 1 Kongres 2019


 Komunikat nr 1


 Polish Life Saving Federation

 Uniwersytet Szczeciński

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

zapraszają do wzięcia udziału w

 

I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

obejmującej zagadnienia zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wodnego oraz turystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej organizowany w dniach 21 – 22 listopada 2019 roku poprzez konsolidację:

V  Międzynarodowej Konferencji

Naukowej Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku

i

III Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego w Szczecinie

 

CEL KONGRESU

Połączenie środowisk naukowych oraz praktyków działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego. Wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie ratownictwa wodnego, turystyki, rekreacji i sportu dla rozwoju bezpieczeństwa na świecie. 

Podczas sesji plenarnej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z tezami autorytetów  w dziedzinach bezpieczeństwa a warsztaty pozwolą na praktyczne starcie z zaproponowanymi rozwiązaniami w Rescuelabie, na pływalni oraz centrum szkoleniowym Vulcan Training Center (VTC) - jedynego ośrodka szkoleniowego na terenie Polski spełniającego wymagania stawiane przez takie branże, jak: przemysł wydobywczy ropy naftowej, budowa i obsługa morskich elektrowni wiatrowych. VTC to baza szkoleniowe akredytowana przez OPITO pozwalająca na profesjonalny trening z zakresu samoratownictwa np. na wodach morskich podczas wypadku w symulatorze tonącego helikoptera.

 

 ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

Ratownictwo

§  Problematyka ratownictwa wodnego w Europie i na świecie

§  Propagowanie bezpiecznego zachowania się osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne

§  (Lifesaving education In EQF)

§  Ratownictwo wodne – specjalistyczne: lodowe, skuterowe, przeciwpowodziowe, na wodach szybko płynących, techniki linowe w ratownictwie wodnym

§  Sprzęt ratunkowy i ratowniczy stosowany na wodach morskich i śródlądowych oraz pływalniach

§  Procedury ratownicze

§  Techniki ratownicze

§  Metodyka nauczania

§  Logistyka działań ratunkowych

§  Współdziałanie służb ratowniczych

§  Psychologiczne aspekty działań ratowniczych

§  Menagment In rescue

o    education

o    rescue

o    recreation

 

Bezpieczeństwo wodne

  • Teoria bezpieczeństwa wodnego

§  Organizacyjne i techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych

§  Zarządzanie, struktury współdziałanie w zintegrowanym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego,

§  Logistyka bezpieczeństwa i ratownictwa

§  Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka

§  Statystyki utonięć, zdarzeń i interwencji

§  Analiza zjawisk fizycznych w wodzie

§  Systemy wspomagające i innowacje

§  Strategie i uwarunkowania prawne

§  Bezpieczeństwo powodziowe

§  Współpraca międzynarodowa

§  Wodne zagrożenia środowiskowe i ich monitoring

§  Bezpieczeństwo wodne w kulturze fizycznej i turystyce

§  Hydrologia, klimatologia, meteorologia     

§  Profilaktyka i prewencja

§  Kwalifikowana pierwsza pomoc

§  Pierwsza pomoc

§  Medyczne czynności ratunkowe

§  Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Aktualne problemy w turystyce i kulturze fizycznej

§  Filozoficzne, socjalno-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu

§  Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne technologie uzdrowiskowe

§  Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie

§  Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość

§  Dydaktyka wychowania fizycznego

§  Zarządzanie w rekreacji i sporcie

§  Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu

 

Uczestnicy konferencji

1.                   Organizacje i służby ratownicze.

2.                   Podmioty instytucjonalne działające w obszarze bezpieczeństwa wodnego

3.                   Pracownicy naukowo – dydaktyczni wyższych uczelni i innych organizacji edukacyjnych.

4.                   Specjaliści rekreacji, trenerzy i instruktorzy.

  

JĘZYKI KONFERENCJI

§  Język polski

§  Język angielski

 

 Patronat honorowy

 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Wystąpiono o patronat do:

Ministra Sportu i Turystyki

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wojewody Zachodniopomorskiego

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Prezydenta Miasta Szczecin

Prezydenta Miasta Bydgoszcz

 

 Komitet honorowy:

 Wystąpiono o uczestnictwo w komitecie honorowym:

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. WSG dr Marek Chamot

Dr.  Klaus Wilkens - Honory President ILSE Germany)


 Komitet naukowy

Wystąpiono o uczestnictwo w komitecie naukowym:

Prof. dr hab. Janusz Andres

 Dr Robert Brudnicki

Prof. dr hab. Marek Dutkowski

 Prof. dr hab. Ewa Dybińska

Prof. dr hab. Jacek Gracz

Prof. dr hab. dr h.c Brunon Hołyst

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

Prof. Antoni F.Komorowski

Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc

Dr inż. Andrzej Krzyszkowski

Dr n. zdr. Tomasz Kubiak

Dr Iwona Michniewicz

Dr Romuald Michniewicz

Prof. dr hab. Radosław Muszkieta

Prof. dr hab. Marek Napierała

Prof. dr hab. inż. Adam Olejnik

Prof. dr hab. n med. Agnieszka Pedrycz

Prof. dr hab. Ewa Płaczek

Dr hab. Stanisław Przybylski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Siermontowski

Dr Tatjana Skaliy

Dr Aleksander Skaliy - Wiceprzewodniczący

Dr Dariusz Skalski

Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula

Prof. dr hab. Jerzy Telak 

dr hab. Paweł Terefenko

Dr Radosław Tyślewicz

Dr Małgorzata Walczak

Prof. dr hab. Wojciech Wiesner

Dr. Klaus Wilkens

Dr  Tomasz Zalewski - Przewodniczący

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Prof. dr hab. inż. Jan Zych

prof. dr hab. med. Walery Żukow

 

Komitet Organizacyjny:

 

Tomasz Zalewski dr - Przewodniczący

Aleksander Skaliy dr – sekretarz naukowy

Elżbieta Janicka mgr – sekretarz

 

 KOSZT

700,00 zł - udział w obradach, materiały kongresowe, wyżywienie, monografia naukowa

200,00 zł – Ratownicy wodni

Zakwalifikowani prelegenci – uczestnictwo bezpłatneTERMINARZ

do 30. 09 .2019 r. nadsyłanie deklaracji uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie kongresu: www.pls.org.pl Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej do dn. 30.09.2019r.

do 15. 09.2019 r. – II komunikat zawierający szczegółowe informacje dotyczące doniesień konferencyjnych
wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi
, akceptacja tematyki referatów.

do 30. 09. 2019r. – przekazanie pełnych tekstów referatów

 

 PUBLIKACJA

Przesłane artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej i rozdane uczestnikom w dniu konferencji. Każdy z artykułów będzie rozdziałem monografii. Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe minimum 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków ze spacjami). Punktacja prac  w języku polskim – 3 pkt.; w języku angielskim – 7 pkt. Szczegółowe informacje o formie prezentacji zostaną podane w komunikacie nr 2.

Prace przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami, należy przesłać pocztą na adres sekretariatu (wydruk pracy z płytą) lub pocztą elektroniczną na adres: skaliy@wp.pl

Materiały zostaną opublikowane w monografii naukowej po pozytywnych recenzjach. Nie będą przyjęte do druku prace przygotowane niezgodnie z następującymi zaleceniami:

§  W nagłówku artykułu w kolejności: tytuł pracy (w języku autora i angielskim), imię i nazwisko autora (ów), nazwę instytucji (rozmiar czcionki – 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane) oraz słowa kluczowe (w języku autora i angielskim) i streszczenie (w języku autora i angielskim).

§  Ryciny, wykresy i tabele ponumerowane kolejno cyframi arabskimi, mogą być zamieszczone w tekście lub na końcu opracowania.

§  Układ pracy: tytuł pracy, autor (-rzy) pracy, instytucja, słowa kluczowe, streszczenie w języku autora, streszczenie w języku angielskim, wstęp (wprowadzenie), cele pracy, materiał i metody badań, wyniki badań, dyskusja (podsumowanie) i wnioski, piśmiennictwo.

§  Marginesy: górny – 5 cm, dolny – 5 cm, lewy – 4 cm, prawy – 4 cm.

§  Tekst: wyjustowany, rozmiar czcionki – 11 pkt., krój pisma – Times New Roman, odstęp między wierszami – pojedynczy, tytuły rozdziałów – wyśrodkowane i pogrubione, strony nie numerowane, wyrazy nie dzielone.

§  Spis piśmiennictwa według wzoru:

o    Drozdowski Z. (1988). Antropologia sportowa. Seria: Podręczniki, 12, PWN, Warszawa-Poznań, s.47-55.

o    Malina R.M. (1994). Physical activity: relationship to growth and physical fitness [w:] Physical acivity, fitness and health [red. C.Bouchard, R.J.Shephard, T.Stephens]. Human Kinetics Publishers, s.918-928.

Kowalski M., Nowak J. (2005). Sprawność fizyczna dzieci polskich na tle ich rówieśników z wybranych krajów europejskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, s.15-25.

o    Spis piśmiennictwa nie numerowany.

o    Artykuł z tabelami, wykresami, piśmiennictwem i streszczeniami nie mniej niż 40 000 znaków
(tj. 1 arkusz wydawniczy).

§  Powołanie się w tekście na pozycję piśmiennictwa obejmuje tylko nazwisko cytowanego autora i rok publikacji w nawiasie okrągłym np. (Wolańska 1996), a w przypadku większej liczby niż 3 autorów należy zapisać (Trześniowski i wsp. 1990), dopuszczalne powoływanie się na pozycję piśmiennictwa w formie przypisów.

 

 

Informacje oraz pytania należy kierować do sekretarza kongresu, Elżbiety Janickiej

Biuro Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Mickiewicza 18

70 – 383 Szczecin

Tel.: 91 425 27 78

e-mail: kongres@wopr.szczecin.pl                                        

 

Patronat medialny

Wystąpiono do lokalnych redakcji gazet, telewizji i radio

 


Patronat honorowy


Patronat medialny